Güncelleme: TSİ     12 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
Laboratuvar Cihazı Satın Alınacaktır


Güncelleme : 09:46:00 TSİ  22.11.2012
Laboratuvar Cihazı Satın Alınacaktır
 
İHALE İLANI

Laboratuvar Cihazı Satın Alınacaktır

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esas ve usullerin 20 inci maddesinin (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır.
 
İhale kayıt numarası      : 2012/166115
1-İdarenin
a) Adresi      : Karacaibrahim Mah. Mese Sok. Kültür Sarayı Sanayi Sitesi        Arkası 1 39100 Merkez-Kırklareli
b) Telefon ve faks numarası      : 0288 212 96 70 - 0288 212 96 85
c) Elektronik posta adresi      : imidb@kirklareli.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : http://imidb.kirklareli.edu.tr
internet adresi (varsa) 

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
Kısım No      Açıklama                                                                              Birimi                 Miktarı
1                 Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Cihazı        Adet                   1,000
2                 Inverse Voltametri Cihazı                                                       Adet                   1,000

b) Teslim yeri / yerleri : Kırklareli Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı
c) Teslim Tarihi : Malzemeler ihale uhdesinde kalan firma veya firmalar tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15.02.2013 tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin
 
a) Yapılacağı yer : Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı              Merkez-Kırklareli
b) Tarihi ve saati : 12.12.2012 Çarşamba Günü Saat:10:30  
Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişi-liğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
f) İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
g)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş Bitirme Belgesi:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belge-ler.
İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.4.1.Tedarik Edilecek Malların Satış Sonrası ve Garanti Belgeleri:
a) Satıcı firmaya ait teknik servis imkanlarını ve alt yapısını ispatlayan belgeler sunulacaktır. 
(Teknik personel sayısı, Eğitim belgeleri ve personelin bünyelerinde çalıştığına dair belgeler)
b) Üretici firma, Satıcı firma veya Distribütör firmaya ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve/veya TSE tarafından verilmiş Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi sunulacaktır.
1.Kısım için: Satış sonrası yüklenicinin (garanti şartları ve süreleri saklı kalmak kaydıyla) en az 10 yıl süreyle ve ücreti mukabilinde servis, yedek parça ve aksesuar sağlayacağını, ilk 3 yıllık süre içinde altışar aylık periyotlar halinde cihazların kalibrasyonlarını yapacağını gösteren taahhüt belgesi.
2.Kısım için: Satış sonrası yüklenicinin (garanti şartları ve süreleri saklı kalmak kaydıyla) en az 10 yıl süreyle ve ücreti mukabilinde servis, yedek parça ve aksesuar sağlayacağını gösterir taahhüt belgesi. 4.4.2.Tedarik malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamalarını içeren dokümanlar:
a) Teklif edilen malzemelerin teknik özelliklerini gösteren orijinal katalog veya teknik dokümanlar veya Türkçe kullanım klavuzu (CD ortamında olabilir.)
b) Teknik şartnameye sıra ile verilen cevaplan içeren "Şartnameye Uygunluk" belgesi,
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100TL(ellitürklirası) karşılığı Kırklareli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez-Kırklareli adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 125TL(yüzyirmibeştürklirası), doküman bedelini T.C.Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait TR070001000104492391765001 nolu IBAN hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenleri ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içerisinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, doküman satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2 İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları
8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı Merkez-Kırklareli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtası-yla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.
Ferhan KAÇARLAR
    Daire Başkanı
SAYI:532                                              (B.İ.B.)                                                22.11.2012

Okunma : 805   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.