Güncelleme: TSİ     12 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
VALİ MAKAM ARAÇLARI, İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİNDE


Güncelleme : 09:32:00 TSİ  28.01.2013
VALİ MAKAM ARAÇLARI, İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİNDE
 

KULLANILAN ARAÇLAR İLE VALİ KONAĞI VE DUPNİSA MAĞARASINDA KULLANILAN JENERATÖRLER İÇİN 2013 YILI
SÜRESİNCE AKARYAKIT ALIMI İŞİ. 
Kırklareli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
                            
Vali Makam Araçları, İl Özel İdaresi Hizmetlerinde Kullanılan Araçlar ile Vali Konağı ve Dupnisa Mağarasında Kullanılan Jeneratörler İçin 2013 Yılı Süresince Akaryakıt Alımı İşi. alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        : 2012/194070
1-İdarenin
a) Adresi        : KARACAİBRAHİM MH. MECİDİYE SOK. 67 39100 KIRKLARELİ          MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası        : 2882141214-2882143040
c) Elektronik Posta Adresi        : ozelidare.kirklareli@-icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
(varsa)  
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı        : İhalenin niteliği, türü ve  miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elekt-          ronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan          idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri        : Yükleniciye ait olan pompa istasyonu, malın teslim edileceği yer-          dir. Satın alınacak akaryakıt ve LPG, Kırklareli İl Özel İdaresi tara-          fından her araç için ayrı ayrı tanzim edilen ve imzalanan "Akaryakıt          istek formunda" belirtilen miktar kadar araca ikmal yapılacak istek          formundaki teslim eden ve teslim alan bölümleri ikmal sırasında          imzalanacaktır. Teslim tarihi, araç şoförünün pompa istasyonuna         geldiğinde, İl Özel İdaresinden onaylı istek fişinde belirtilen tarihtir.
c) Teslim tarihi        : Yükleniciye ait olan pompa istasyonu, malın teslim edileceği yer-         dir. Satın alınacak akaryakıt ve LPG, Kırklareli İl Özel İdaresi tarafın         dan her araç için ayrı ayrı tanzim edilen ve imzalanan "Akaryakıt         istek formunda" belirtilen miktar kadar araca ikmal yapılacak istek         formundaki teslim eden ve teslim alan bölümleri ikmal sırasında         imzalanacaktır. Teslim tarihi, araç şoförünün pompa istasyonuna         geldiğinde, İl Özel İdaresinden onaylı istek fişinde belirtilen tarihtir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                              : İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Karacaibrahim Mh. Mecidiye Sk. No:67, İdari Hizmet Binası, 3. kat toplantı salonu, KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati                               : 19.02.2013 -14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.
2. Enerji piyasası düzenleme kurulundan (EPDK) bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitimine kadar ge-çerliliği olan istasyonlu bayilik belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarih-ten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen be-delin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşu veya özel sektöre yapılan akaryakıt (benzin, motorin, LPG) satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışındaki unsurlarda km. cinsinden akaryakıt istasyonunun İdareye uzaklığı, İdarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır. Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır:
A: Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif bîrim fiyat,
B: Teklif edilen birim fiyat,
C: Akaryakıt istasyonunun km. cinsinden İdareye uzaklığı,
D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km. nokta için arttıran katsayı İdarece 0,0025 olarak kabul edildi.
Her türlü akaryakıt cinsi için:
A = Bx((CxD) + 1) formülü kullanılarak, ihale dokümanlarında mevcut bulunan "Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu" doldurulacak ve teklif zarfına konulacaktır. Uygun Bedel Tespit Hesap Cetveli :A = Bx((CxD) + 1).
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Özel İdaresi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Karacaibrabim Mh. Mecidiye Sk. No:67, KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SAYI:22                                                          (B.İ.B.)                                                        28.01.2013

Okunma : 695   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.