Güncelleme: TSİ     05 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
İHALE İLANI

KALORİFER YAKITI 
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Güncelleme : 09:13:00 TSİ  27.11.2013
İHALE İLANI
 
KALORİFER YAKITI 
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
KALORİFER YAKITI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/168328
1- İdarenin
a) Adresi : BADEMLİK MAHALLESİ DRAMA CADDESİ 39020 MERKEZ KIRK-  LARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882124298 - 2882143255
c) Elektronik Posta Adresi : ab72444@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta  (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı için-  de bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,
b)  Teslim yeri : KIRKLARELİ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
c)  Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İDARE TARAFINDAN  YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE VEYA TEBLİGAT İÇİN GÖSTERDİĞİ  ADRESE YAPILACAK İŞE BAŞLAMA TALİMATININ TEBLİĞİNDEN  İTİBAREN MAL TESLİMİ PEYDER PEY KIRKLARELİ E TİPİ KAPALI  CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ KALORİFERHANESİNDE YA-  PILACAKTIR, MEVSİM ŞARTLARI DİKKATE ALINARAK KIŞ AYLA-  RINDA 10-15 GÜNLÜK ARALIKLAR İLE YAZ AYLARINDA DA 30-  45 GÜNLÜK ARALIKLAR İLE ÜRÜN TALEP EDİLECEKTİR,
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIRKLARELİ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ  ZİYARETÇİ KAYIT KABUL SALONU ŞÖFÖRLER ODASI
b) Tarihi ve saati : 18.12.2013 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk i-lan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu i-zin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekli dağıtıcı firma ise; EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen Dağıtıcı Lisansı-nın aslı veya noter onaylı suretini ihale dosyasında vermek zorundadır.
2- İsteki firma bayii ise; EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen Bayilik Lisansı Bayi olduğu dağıtıcı firmanın EPDK'dan alınan Dağıtıcı Lisansı ile birlikte Dağıtıcı firma ile bayi arasında imzala-nan Akaryakıt Bayilik Sözleşmesinin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında vermek zorundadır"
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı ait yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geri-ye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir"
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. BENZER İŞ OLARAK YURT İÇİNDE VEYA YURT DIŞINDA, KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEK-LEŞTİRİLEN AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIŞIYLA İLGİLİ İŞLER KABUL EDİLECİKTİR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRKLARELİ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBAR BÜROSU adresinden satın alınabilir,
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indir-meleri zorunludur.
8. Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar KIRKLARELİ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ad-resine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla öa gönderilebilir,
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, İhale sonucu, üzerine i-hale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Okunma : 689   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.