Güncelleme: TSİ     04 Temmuz 2020 Cumartesi     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri


Güncelleme : 18:36:00 TSİ  12.11.2012
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
 
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
 
İlan Süresi : 14
Yasal Kapsam : 13 b/2 
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 86.460,00-172.927,00
 
KURU GIDA SATIN ALINACAKTIR


KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 

32 KALEM KURU GIDA MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine   
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası           : 2012/159866

1-İdarenin
a) Adresi     : KARACAIBRAHIM MAHALLESİ M.KEMAL BULVARI
      3 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ         
b) Telefon ve faks numarası     : 2882141045 - 2882147919
c) Elektronik Posta Adresi     : kirklarelibelediyesi@ttmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
  
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta  (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YEMEKHANESİ
c) Teslim tarihi : İdare tarafından aylık yemek listesine ve ihtiyaca göre yükleniciye  bildirilen miktarlar üzerinden 31.12.2013 tarihine kadar yemekhaneye  teslim edilecektir.
3- ihalenin
 
a) Yapılacağı yer : KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Meclis Salonu :  Karacaibrahim Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:3
 39100 Merkez KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 27.11.2012 - 15:00
 
4.   İhaleye katılabilme şartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgi
sine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgi
lerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Tüm ürünlerin uluslar arası standarda veya dengi uluslar arası standarda uygunluk belgesi olacaktır.
Ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRKLARELİ 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Meclis Salonu 
Karacaibrahim Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:3 39100 Merkez KIRKLARELİ adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imza
lanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SAYI:487                                                 (B.İ.B.)                                                 12.11.2012

Okunma : 734   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.