Güncelleme: TSİ     05 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
İLAN

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN


Güncelleme : 09:58:00 TSİ  10.04.2015
İLAN
 


Müdürlüğümüz, Kırklareli Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 517 No.lu bölme içerisinde kalan Kavaklı Kent Ormanı D Tipi Mesire Yeri işletme hakkının kiraya verilmesi işi, Orman Genel Müdürlüğü Mesire Yerleri Yönetmelik esasları çerçevesinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu-nun birinci maddesinin ikinci fıkrasına göre hazırlanan "Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği"nin 29-a) maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İDARENİN:
a) Adresi : Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Karakaş Mah. Edirne Yolu Üzeri/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 0 288 214 1020 - 0 288 214 30 68
c) Elektronik posta adresi : Kirklareliisl@ogm.gov.tr
2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
Niteliği İli   İlçesi        Köyü/ Mevkii    Yüzölçümü     İl İşletme                Mahallesi    Merkezine Hakkı Kira
  Uzaklığı Süresi
Orman
(Devletin
hüküm ve KIRKLARELİ MERKEZ   KAVAKLI KAVAKLI     25,5 Ha.     10 Km. 10 (On) Yıl
tasarrufu        BELDESİ
altındaki
yer)
3.İHALENİN KONUSU: Kırklareli İli Kavaklı Beldesi Mevkiinde bulunan Kavaklı Kent Ormanı D Ti-pi Mesire Yeri işletme hakkının kiraya verilmesi işidir.
4. İHALE KONUSU İŞİN:
a- Yıllık Tahmin Edilen Bedeli : 5.500,00 TL+KDV
b- Tarihi/Saati : 22/04/2015 Çarşamba Günü Saat:14.30
c- Yeri : Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası 1. Kat Toplantı Salonu
d- Geçici Teminatı (Tahmin edilen bedelin % 20'si): 1.100,00 TL (BinyüzTL) olup nakit yatıracak o-lanlar İDARE'ye hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankasının Kırklareli Şubesindeki İBAN TR740001000104080212205001 no'lu hesabına veya Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Veznesine yatırılacak olup, üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden sonra geri verilecektir.
e- Kesin Teminatı : İhale bedelinin % 6'sıdır.
f- Güvence Teminatı : İşletme bedelinin %30’una tekabül eden bedeldir. 
g- Depozito Miktarı : İhale bedelinin %20'idir. 
h- Ağaçlandırma bedeli: İhale Bedelinin %5'i oranındadır.
5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN YETERLİK KOMİSYONUNCA İSTENEN BELGELER
1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. ka-nunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4- Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış ve banka genel müdürlüğü teyidinin alınmış olması şarttır). Ek-1
5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline ka-yıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumla-rını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu'nun 329. Maddesi, limited şirketler için 573. Maddesi kapsamında olma şartı aranır.
6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ve-kaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyanna-mesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleş-mesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.(Ek-2)
9- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
10- İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
11- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
12- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendinlecektir).
13- İhaleye katılmaya yeterlik almak için yukarıdaki belgelerin eksiksiz getirilmesi şart olup, şartname ekinde bulunan "İhaleye Katılacak Olanlarda Yeterlik İçin Puanlamaya Esas Kriterler" tablosundaki puanlamaya göre değerlendirme yapılacaktır. İhale yeterlik komisyonundan öngörülen asgari yeterlik puanı almak şarttır.
14- İstekliler, ihale ilanında belirtilen belgeleri 22/04/2015 tarihi Çarşamba günü, saat:14.30 kadar Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü (Makine İkmal Servisi Cemal ÖZTÜRK) adresine teslim etmek zorundadırlar.
6- İHALEYE KATILMAK İÇİN İHALE KOMİSYONUNCA ARANAN ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER
Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 22/04/2015 Çarşamba günü saat 14.30'a kadar Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü adresindeki Makine İkmal Servisi (Cemal ÖZTÜRK) e sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
a- İç Zarf (Sadece şartname ekindeki örneğine uygun teklif mektubu yer alacaktır),
b- Noter tasdikli imza sirküleri,
c- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
d- İDARE adına alınmış 1.100,00 TL (BinyüzTL.) tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu düzenlenmesi şarttır.
7. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
a) İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki Makine İkmal Servisinde (Ce-mal ÖZTÜRK) görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü'nün veznesine ya da Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi'ndeki IBAN TR740001000104080212205001 no'lu hesabına yatıracaklardır.
b) Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komis-yon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
c) İstekliler tekliflerini, "Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli" üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
d) Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR
SAYI:195       B.İ.B.                  08.04.2015-10.04.2015

Okunma : 501   Kategoriler : Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.