Güncelleme: TSİ     05 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
İHALE İLANI

KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Güncelleme : 12:30:00 TSİ  06.08.2013
İHALE İLANI
 


KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİN HİZMETLERİNDE KULLANILMAKTA OLAN
ARAÇLARA 01.10.2013 - 31.12.2013 TARİHLERİ ARASI 15.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) VE 650 LİTRE
KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (DİĞER) MAL ALIMI İŞİ
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Bitimierin Hizmetlerinde Kullanılmakta Olan Araçlara 01.10.2013-31.12.2013 tarihleri arası 15.000 Litre Motorin (Diğer) ve 850 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası   : 2013/100528
1-İdarenin
a) Adresi    : YAYLA MAHALLESİ 70. SOKAK NO:1 TOKİ BÖLGESİ 39100 KIRK-         LARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası  : 2882141076 - 2882147785
c) Elektronik Posta Adresi   : kirklareli.imis@saglik,gow.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrırftılı bilgiye EKAP'ta          (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı için-         de bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    : I. Kısım 15.000 Litre Motorin (Diğer) ve II. Kısım 650 Litre Kurşun-         suz Benzin 95 Oktan (Diğer) Kırklareli İi Sağlık Müdürlüğü hizmet          araçlarının ve ambulansların akaryakıt depolarına teslim edilecektir,        Jeneratör yakıtı (Motorin Diğer) ihtiyaç doğrultusunda alınacak olup        idaremizin görevlendirdiği görevli nezaretinde jeneratör depolarına         teslimat gerçekleştirilecektir
c) Teslim tarihi    : 01.10.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında Kırklareli İl Sağlık Müdür-         lüğü resmi araçlarının ve ambulanslarının akaryakıt depolarına pey-        der pey teslim edilecektir. Jeneratör yakıtı (Motorin Diğer) ihtiyaç          doğrultusunda alınacak olup idaremizin görevlendirdiği görevli        nezaretinde jeneratör depolarına teslimat gerçekleştirilecektir.
3- İhalenin
a)  Yapılacağı yer   : Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Yayla Mahallesi 70.          Sokak No:1 TOKİ Bölgesi KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati   : 19.08.2013 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk i-lan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3.  İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu i-zin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerilliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesininîn aslı veya noter onaylı suretini teklifleri île birlikte sunmak
zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımast gereken kriterler;
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin beîgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi Yayla Mahallesi 70. Sokak No:1 TOKİ Bölgesi KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir,
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi vasıtasıyla İhale Komisyonu Yayla Mahallesi 70. Sokak No:1 TOKİ Bölgesi KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Okunma : 736   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.