Güncelleme: TSİ     12 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İHALE İLANI


Güncelleme : 09:59:00 TSİ  21.05.2012
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
 
T.C.
KIRKLARELİ ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan, 8 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " Bölge Adliye Mahkemeleri Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, Kırklareli ili ve yargı çevremize bağlı Lüleburgaz, Babaeski, Pınarhisar, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca, 2012 Yılı Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olmak,
c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
ç) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından
geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak.
e) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya meslekî faaliyetini icra etmek 
f) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,
ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.
BAŞVURU USULÜ :
Başvuru Yeri : www.kirklareli.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Kırklareli Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na şahsen yapılabileceği gibi, başvuru tarihleri içerisinde kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Mayıs 2012 Salı günü başlayıp, 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :
Başvuru dilekçesine;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,
b) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı,
c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,
ç) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,
d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,
f) Komisyonumuzca Ceza Muhakemesi Kanununa göre oluşturulan 2012 bilirkişi listesinde kayıtlı bulunan bilirkişiler, Hukuk Muhakemesi Kanununa göre oluşturulacak listeye de başvurabilecek olup, bu kişilerin başvurularına eklemeleri gereken bilgi ve belgeler yönünden Komisyonumuzda bulunan güncelliğini yitirmemiş bilgi ve belgeler dikkate alınacaktır.
BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANLARI:
1. İnşaat Mühendisi
2. Kadastro Fen Memuru
3. Harita Mühendisi
4. Mülk Bilirkişisi
5. Ziraat Mühendisi
6. Elektrik Mühendisi
7. Ev Ekonomisi
8. Makine Mühendisi
9. Hukukçu Bilirkişi
10. Patolog Bilirkişisi (Doktor)
11. Mali Müşavir
12. Hesap Bilirkişisi
13. Sosyal Hizmetler Uzmanı
14. Psikolog
15. Trafik Bilirkişisi
16. Çevre Mühendisi
17. Mobilyacı Bilirkişisi
18. Kuyumcu Bilirkişisi
19. Emlak Komisyoncusu
20. Orman Bilirkişisi
21. Jeoloji Mühendisi
22. Kimya Mühendisi
23. Araç Hasar Tespit Bilirkişisi
24. Kaporta Ustası Bilirkişisi
25. Fotoğraf Bilirkişisi
26. Bilgisayar Mühendisi
27. Tekstil Mühendisi
28. Arkeolog
29. Dahiliye ve Psikiyatri Bilirkişisi (Doktor)
30. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
31. İş Uzmanı
32. İmza ve Yazı İnceleme Uzmanı
33. SGK ve İş Kanunu alanında bilirkişi
34. Peyzaj Mimarlığı
35.Elektronik Mühendisi (Telekomünikasyon, Baz İstasyonları vb. Alanlarda)
36. Mimar
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
Başvurular yönetmeliğin 10. maddesine göre değerlendirilecek olup listeye kabul ve ret kararlan alınarak redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır. Listeye kabul edilenlerden oluşacak kesin olmayan liste 15 Haziran 2012 tarihinde yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.
YEMİN :
Listeye kabul edilenlere, 02/07/2012 tariflinde saat 14:00'te yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca Kırklareli Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonunda yemin ettirilecektir. Mazereti nedeni ile belirtilen tarihte yemine katılamayanlara 04.07.2012 tarihinde yine aynı saat ve yerde yemin ettirilecektir.
LİSTELERİN İLANI :
Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2012 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adlî Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
        KIRKLARELİ
Bölge Adliye Mahkemeleri Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince Kırklareli Adli Yargı Adalet Komisyonunuzca yapılan ilan nedeniyle; aşağıda uzmanlık alanımı belirttiğim konularda bilirkişi listesine alınmak üzere ilanda belirtilen belgeler ekte sunulmuştur.
Eksiksiz olarak doldurarak ibraz ettiğim başvuru formu ve istenen evrakları 30 Mayıs 2012 tarihine kadar eksiksiz teslim etmediğim takdirde bilirkişilik talebimin REDDİNE karar verileceği, listeye kabul edildiğim takdirde 15 Haziran 2012 tarihine kadar www.kirklareli.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek yemin tarih ve saatinde, belirlenen yerde hazır bulunmam gerektiği hususu tarafıma ihtar ve tebliğ olundu.
Gereğini takdirlerinize arz ederim /.... / 2012
         Adı Soyadı 
             İmza

BİLİRKİŞİ BAŞVURU BİLGİLERİ
Kurumu KIRKLARELİ
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Adı     Soyadı         Cinsiyeti 
Erkek Kadın Fotoğraf
Doğum Yeri    Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)      Medeni Durumu
Evli Bekar
T.C. KİMLİK NO BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAIRESI/VERGI KİMLİK NUMARASI BAŞVURU NO 2012/

Sabıka Kaydı Var Mı?  Mahkumiyete Neden Olan Suçu Mahkumiyeti Var İse;

Var Yok Süresi     Yıl          Ay        Gün
Öğrenim Durumu

Belge Türü (Diploma, Ruhsatname, Sertifika gibi) Sonucu   Tecil   Af      Para    Cez.  İnfaz
EN SON ÇALIŞTIĞI KURUM VEYA KURULUŞ İKAMET ETTIĞİL/İLÇE
BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİNE ESAS ALINACAK OLAN
MESLEĞİ BOLUM VE UZMANLIK ALANLARI

SÜRESİ :
Bildirilecek farklı her uzmanlık alanı için üç yıllık deneyim belgelenecektir.
TEBLİGATA YARAR ADRES BİLGİLERİ
İŞ YERİ ADRESİ: EV ADRESİ:
İş Tel: Ev Tel: 
GSM   :

NOT: VARSA ÖNCEKİ YILA AİT BAŞVURU NO:
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
e) Bir adet vesikalık fotoğraf
SAYI:214                                                 (B.İ.B.)                                                 21.05.2012

Okunma : 1254   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.