Güncelleme: TSİ     16 Temmuz 2020 Perşembe     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
İHALE İLANI

2014 YILI İÇERİSİNDE İL ÖZEL İDARESİ ARAZİ PERSONELİNİN ŞANTİYELERE
GÖTÜRÜLÜP GETİRİLMESİ, ŞEHİR İÇİ RİNG SERVİSİ VE BEKÇİ DEĞİŞİMİ GİBİ İŞLERDE
KULLANILMAK ÜZERE 1 YIL SÜRESİNCE 1 ADET EN AZ 23 KİŞİLİK MİDİBÜS KİRALAMA
HİZMETİ ALIMI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Güncelleme : 10:23:00 TSİ  25.11.2013
İHALE İLANI
 
2014 YILI İÇERİSİNDE İL ÖZEL İDARESİ ARAZİ PERSONELİNİN ŞANTİYELERE
GÖTÜRÜLÜP GETİRİLMESİ, ŞEHİR İÇİ RİNG SERVİSİ VE BEKÇİ DEĞİŞİMİ GİBİ İŞLERDE
KULLANILMAK ÜZERE 1 YIL SÜRESİNCE 1 ADET EN AZ 23 KİŞİLİK MİDİBÜS KİRALAMA
HİZMETİ ALIMI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılı içerisinde İl Özel İdaresi arazi personelinin şantiyelere götürülüp getirilmesi, şehir içi ring servisi ve bekçi değişimi gibiilşlerde kiralanmak üzere 1 yıl süresince 1 adet en az 23 kişilik Midibüs Kiralama Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                 : 2013/167446
1-İdarenin
a) Adresi : KARACAİBRAHİM MH. MECİDİYE SOK. 67 39100 KIRKLARELİ MERKEZ /KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141214 - 2882143040
c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.kirklareli@icisIeri.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu hizmetin
a)  Niteliği, türü ve miktarı :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektro-nik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)  Yapılacağı yer : Kırklareli İl Özel İdaresi Hizmet Birimleri Binası/Destek Hizmetleri Müdür-lüğü /3. Kat Toplantı Salonu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karacaibrahim Mah. Mecidiye Cad. No:67 39100/KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 03.12.2013- 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
2005 model veya üstü bir modelde, en az 23 kişilik taşıma kapasiteli 1 adet midibüse ait motorlu araç tescil belgesi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indir-meleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, ay-nı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Okunma : 720   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.