Güncelleme: TSİ     12 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
KIRKLARELİ İLİ BABAESKİ İLÇESİ İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ


Güncelleme : 16:17:00 TSİ  08.06.2013
KIRKLARELİ İLİ BABAESKİ İLÇESİ İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ
 
KIRKLARELİ İLİ BABAESKİ İLÇESİ İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ
 KIRKLARELİ  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Kırklareli İli Babaeski İlçesi İMKB Ticaret Meslek Lisesi Doğal Gaz Dönüşümü yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt Numarası : 2013/70126
1- İdarenin
a) Adresi : Kocahıdır Mahallesi Paşa Çeşme Caddesi No: 1/KIRKLARELİ 39100  KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141074-2882141127
c) Elektronik Posta Adresi : kirklarelimem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
   internet adresi
2) İhale konusu yapım işinin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elek-  tronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer : Kırklareli İli Babaeski İlçe Merkezi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapı-  larak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
Yapılacağı yer : Kocahıdır Mahallesi Paşaçeşme Cad. No: 1 KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 17.06.2013 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı  gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından ya da Esnaf  ve Sanatkar O-dasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı ol-duğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk i-lan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak  üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/III grubu işler ve bu işlerle ilgili onarımlar ile sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi, Mimar veya Makina Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının  görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür-lüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indir-meleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhüttü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif  bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

SAYI:314                                                         (B.İ.B.)                                                              07.06.2013
Okunma : 740   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.