Güncelleme: TSİ     04 Temmuz 2020 Cumartesi     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
İHALE İLANI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI


Güncelleme : 09:37:00 TSİ  05.04.2013
İHALE İLANI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
 
İHALE İLANI
T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
55'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 
KIRKLARELİ
400.000 ADET GELENEKSEL REÇEL (40 GR.LIK) (150.000 ADET ÇİLEK REÇELİ, 150.000 ADET VİŞNE REÇELİ, 100.000 ADET KAYISI REÇELİ) ALIMI 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/27153
1- İdarenin
a) Adresi : PINARHİSAR YOLU ÜZERİ 2'NCİ KM. MERKEZ / KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882142933-2882141565
c) Elektronik Posta Adresi : 55tugihkom@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı biligiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.    
b) Teslim yeri : 55'İNCİ MKNZ. P.TUG. K.LIĞI LYM AMİRLİĞİ TŞN (TÜK.).-110 MAL SAY. LIĞI/KIRKLARELİ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip,1'inci taksit 1-15 Takvim Gü-nü, içerisinde "Çeşit -2 Çilek Reçeli" 150.000 adet, 2'inci taksit 105-120 Takvim Günü içerisinde "Çeşit-4 Vişne Reçeli" 150.000 adet ve "Çeşit -3 Kayısı Reçeli" 100.000 adet Tşn. (Tük.)-110 Mal SaymanIığı depolarında teslim edilecektir.
3- İhalenin :
a) Yapılacağı yer : 55'inci Mknz. P.Tug. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 18.04.2013 -10.30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
41.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göreTica- ret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu göşterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaretye/veya Sanay iOdasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu, gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kışı olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 55'inci Mknz. P.Tug. K. lığı İhale Komisyon Başkanlığı / KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in-dirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 55'inci Mknz. P.Tug. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı / KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SAYI:146                                                         (B.İ.B.)                                                       05.04.2013
Okunma : 1267   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.