Güncelleme: TSİ     04 Temmuz 2020 Cumartesi     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
İHALE İLANI BAYRAK, BAYRAK DİREĞİ VE TABELA ALINACAKTIR


Güncelleme : 09:16:00 TSİ  11.07.2013
İHALE İLANI BAYRAK, BAYRAK DİREĞİ VE TABELA ALINACAKTIR
 
İHALE İLANI 
BAYRAK, BAYRAK DİREĞİ VE TABELA ALINACAKTIR
Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı İhtiyacı Bayrak, Bayrak Direği ve Tabela alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/90353
1-İdarenin
a) Adresi : Yayla Mahallesi Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam Caddesi 8 39100 KIRK-  LARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882148014 - 2882148015
c)  Elektronik Posta Adresi : satinalma@kirklarelihsm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa) 
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elek-  tronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kısımlar (Bayrak ve Bayrak Direkleri) Kırklareli  Halk Sağlığı Müdürlüğü Ambarına teslim edilecektir. 10. Kısım; Tabelalar  Kırklareli Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile merkeze  bağlı köylerdeki aile sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve bağlı ilçelerdeki  toplum sağlığı merkezleri ve bağlı birimleri ile ilçelere bağlı olan köyler  deki aile sağlığı merkezleri, sağlık evlerine montajı yapılarak teslim edi-  lecektir.

c) Teslim tarihi : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. kısımlar (Bayrak ve Bayrak Direği) ihale uhde-  sinde kalan firma / firmalar tarafından sözleşmenin imzalanmasını müte-  akip 15 (Onbeş) gün içinde teslim edilecektir. 10. kısım (Tabelalar) ihale  uhdesinde kalan firma tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip  30 (Otuz) gün içinde teknik şartname hükümlerine uygun olarak montaj  dahil bitirilecektir.
3- İhalenin
a)  Yapılacağı yer : Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu Yayla Mahallesi Tevfik  Sağlam Caddesi No:8 KIRKLARELİ
b)  Tarihi ve saati : 18.07.2013 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk i-lan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale esnasında ışıklı ve ışıksız tabelalara ait birer numune getirilecektir. Numune boyutları istekli tarafından belirlenecektir. Numune getirmeyen, eksik getiren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bayrak ve Bayrak Direkleri için numune istenilmemektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası A.Ş. KIRKLARELİ Şubesinde bulunan TR90 0001 2009 5520 0005 0000 54 IBAN Nolu Döner Sermaye hesabına doküman bedeli yatırıldıktan sonra Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Yayla Mahallesi Tevfik Sağlam Caddesi No:8 KIRKLARELİ adresinden adresinden satın alınabilir.
7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi vasıtasıyla İhale Komisyonu Yayla Mahallesi Tevfik Sağlam Caddesi No:8 KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SAYI:367                                                         (B.İ.B.)                                                              11.07.2013
Okunma : 797   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.