Güncelleme: TSİ     12 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
İHALE İLANI

SİBİRYA TİPİ KALORİFER KÖMÜRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- 
KIRKLARELİ DİĞER BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Güncelleme : 09:21:00 TSİ  04.11.2013
İHALE İLANI
 
SİBİRYA TİPİ KALORİFER KÖMÜRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- 
KIRKLARELİ DİĞER BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SİBİRYA TİPİ KALORİFER KÖMÜRÜ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık İ-hale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/151214
1-İdaranln
a) Adresi : Karakaş Mah. Edirne Yolu Üzeri No:1 39020 KIRKLARELİ MERKEZ  /KIRKLARELİ
b) Telefon ve faxs numarası : 2882142945 - 2882143068
c) Elektronik Posta Adresi : kirklareliisl@ogm.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İnternet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta  (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı için-  de bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Alınacak Kömürün Teslim Adresleri ve Miktarları aşağıdaki gibidir:  1. KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (90 Ton) Karakaş  Mah. Edirne Yolu No:1 KIRKLARELİ 2. PINARHİSAR ORMAN İŞ-  LETME ŞEFLİĞİ (15 Ton ) Lüleburgaz Yolu Üzeri PINARHİSAR/  KIRKLARELİ 3. DEREKÖY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ (20 Ton) De-  reköy Köyü/ KIRKLARELİ
C) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalanmasına müteakip 21 güne kadar İdareye kömürün  tamamı teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT TOPLANTI  SALONU KARAKAŞ MAH. EDİRNE CAD. KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati                                  : 12.11.2013-10:30
4. İhaleye katılabilme şartları va istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Valilikten alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik va mail yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda İlişkin belgeler:
Valilikten alınmış ithalatı uygundur belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevepları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale katılımcıları ihaleye geldiklerinde idareye vermeyi taahhüt ettikleri kömür Örneğini tam çuval olarak getirecek, en avantajlı ilk iki taliplinin numuneleri mal teslimlerinde kıyaslanmak üzere İdarece alıkonulacaktır. Ayrıca Teknik Şartnamede de belirtilen; İstekliler teklif ettikleri kömüre ait 2013 yılında almış oldukları "Numune Analiz Raporu'nun veya buna eşdeğer belgenin, aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış Örneklerini vermek zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRKLARELİ ORMAN İŞ-LETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT MAKİNE İKMAL SERVİSİ (Cemal ÖZTÜRK) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-lmza kullanarak İndir-meleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT MAKİNE İKMAL SERVİSİ (Cemal ÖZTÜRK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemlerl için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme İmzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Okunma : 692   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.