Güncelleme: TSİ     04 Temmuz 2020 Cumartesi     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
Kırklareli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Personel Taşıma Hizmeti (55 Kişi Gidiş-Dönüş) Satın Alınacaktır!


Güncelleme : 09:16:00 TSİ  13.09.2012
Kırklareli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 Personel Taşıma Hizmeti(55 Kişi Gidiş-Dönüş) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
İhale kayıt numarası : 2012/119390
1- İdarenin
a) Adresi : Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire  Başkanlığı Merkez-Kırklareli
b) Telefon ve faks numarası : 0288 212 96 70 - 0288 212 96 85
c) Elektronik posta adresi : imidb@kirklareli.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : www.imidb.kirklareli.edu.tr
   internet adresi (varsa)
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kırklareli Üniversitesi Kavaklı Kampusunun 55 Personelinin  Kırklareli Merkez/ KLÜ. Kavaklı Kampüsüne geliş-gidişlerinin  sağlanması. (250 servis)
b) Yapılacağı yer : Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire  Başkanlığı Merkez-Kırklareli
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire  Başkanlığı Merkez-Kırklareli
b) Tarihi ve saati : 25.09.2012 Sah Günü Saat: 10:30
Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3) Geçerlilik tarihi en az 01.01.2013 tarihine kadar olan Kırklareli Valiliği tarafından verilmiş olan "Y" türü yolcu taşımacılığı yetki belgesi.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi-liğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
e) İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası /ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgeler, 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
1.4.1.Resmi kurumlara ve özel şirketlere yapılmış olan Personel Taşıma veya taşıma hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100TL (yüztürklirası) karşılığı Kırklareli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez-Kırklareli adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 125TL (yüzyirmibeştürklirası), doküman bedelini T.C.Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait TR070001000104492391765001 nolu IBAN hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenleri ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içerisinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, doküman satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez-Kırklareli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Ergün Erbay
Genel sekreter
SAYI:373                                                 (B.İ.B.)                                            13.09.2012

Okunma : 1032   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.