Güncelleme: TSİ     09 Temmuz 2020 Perşembe     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

55’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI


Güncelleme : 09:06:00 TSİ  08.06.2015
T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
 


KIRKLARELİ
SOĞUK HAVA DEPOSU PANEL TİP (368X900X250 CM MOTORSUZ) 1 ADET alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye iliş-kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2015/68072
1- İdarenin
a) Adresi : PINARHISAR YOLU ÜZERI 2'NCİ KM. KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882142933 - 2882141565
c) Elektronik Posta Adresi : 55tugihkom@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : SOĞUK HAVA DEPOSU PANEL TİP (368X900X250 CM. MOTORSUZ) 1 AD. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 55'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI TAŞ.(TÜK.)-110 MAL SAY.LIĞI KIRKLARELİ 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren İşe başlama tarihi ve söz-leşme süreci başlayacaktır. 
10.3.2 idare tarafından yükleniciye ayrıca bir işe başlama tebligatı verilmeyecek Mallar defaten (tek partide) teslim alınacaktır. 
10.3.3 Malın teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
10.3.4. TESLİM ALMA/TESLİM ETME: 
a. Yüklenici iş günlerinde (08:00-17:00) saatleri arasında mal saymanlığına (cezasız olarak) teslim edebilecektir. Yüklenici muayene edilmek üzere teslim ettiği malın ret edilmesi halinde ret edilen malın yerine teslim süreleri içersinde 1 (Bir) defa mal teslim etme hakkına sahiptir. Taahhüt ettiği malı teslim sürelerine uygun olarak yerine getirmediği takdirde idare tarafından çekilecek ihtarlı sü-re içersinde yüklenici 1(bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. 
b. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Mal teslim/değiştirme tarihlerinin son gününün tatil gü-nüne rastlaması halinde; teslimat takip eden ilk iş gününde yapılacak, bu durumda herhangi bir gecik-me cezası uygulanmayacaktır. Tatil gününe rastlayan teslimatlar tatil gününü takip eden ilk iş günü ya-pılmaz ise; cezalı sürenin başlangıcı olarak, tatil gününe isabet eden teslim tarihi esas alınacaktır. 
c. Noksan miktarlı mal teslim edilmeyecek/teslim alınmayacaktır. 
ç. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. 
d. Mal alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği ve Mal alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi gereğince taahhüt konusu mallar için sözleşmenin feshedil-mesi gerektiğinde sözleşmedeki kesin teminatın tamamı hazineye irat kaydedilecektir. İhtarlı süre içerisinde de mal getirilmemesi veya getirilen malın muayenede reddedilmesi halinde, ayrıca pro-testo çekmeye ve karar almaya gerek olmaksızın sözleşmenin 35’nci maddesi gereği sözleşme feshedilecek, yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilecek, ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı (ihalelere katılmaktan yasaklama) maddesi uygulanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 55'inci Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı ihale salonu / KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 19.06.2015 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğu-nu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tü-zel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgile-rin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 55'inci Mknz. P. Tug. K. lığı İhale Komisyon Başkanlığı ihale salonu / KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 55'inci Mknz. P. Tug. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı iha-le salonu/KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale so-nucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
SAYI:316       B.İ.B.           08.06.2015

Okunma : 509   Kategoriler : Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.