Güncelleme: TSİ     05 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PROJE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÜSKÜP (KIRKLARELİ) İÇMESUYU KESİN PROJESİ HAZIRLANMASI


Güncelleme : 09:08:00 TSİ  20.07.2012
 İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PROJE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
İlan Süresi : 7
Yasal Kapsam : 13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 86.460,00


Üsküp (KIRKLARELİ) İçmesuyu Kesin Projesi Hazırlanması danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usülü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2012/90221
1- İdarenin
 a) Adresi : ATATÜRK BULVARI OPERA 21 06053 ALTINDAĞ ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 3125088002 - 3125088099 
c) Elektronik Posta Adresi : projegelistirme@ilbank.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    görülebileceği internet adresi

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye  EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ön  yeterlik dokümanı içinde bulunan ön yeterlik şartnamesinden  ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ÜSKÜP (KIRKLARELİ)
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 175 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Proje  Geliştirme Dairesi Başkanlığı, ATATÜRK BULVARI NO: 21  OPERA / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 31.07.2012 10:30
4.  Ön yeterlik değerlendirmesine  katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 28000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 20000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 40000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
1) Asgari Yeterlik kriteri olarak; İhale konusu danışmanlık hizmet alımı işi için aşağıda "Pozisyon - Adet - Deneyim Süresi" belirtilen niteliklerde anahtar teknik personel öngörülmektedir. Yeterlik kriteriolarak istenen anahtar teknik personel :
Pozisyon Adet Deneyim Süresi (Yıl)
Proje Müdürü (İnş. Müh.) ( 1 ) 5 yıl
Çev. Müh. veya İnş. Müh. ( 1 ) 3 yıl
2) Anahtar teknik personellerin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam dene-yim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formu sunulması ön yeterlik asgari şartı olarak zorunludur. Anahtar teknik personel dışında çalıştırılacak teknik personele ait şartlar tip idari şartnamenin Diğer Hususlar maddesinde belirtilmiştir.
3)Yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur. Anahtar teknik personelin ihale konusu hizmet ile ilgili uzmanlığı, proje müdürünün asgari üç (3) adet, mühendisler için asgari bir(1) adet ihale konusu iş veya benzer iş niteliğine uygun projelerde çalışmış olduğunu (proje, resmi yazı, iş denetleme belgesi, vb.) gösteren belgeler ile belgelenecektir.
4) Bu personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleriyle tevsik edilir.
5) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.
6) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.
7) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Adayın veya isteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
8) Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.
9) Bu niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
b) Teknik Personel:
1.1. Hizmetin yerine getirilmesi sırasında anahtar teknik personelin dışında, teknik personel olarak,         1 adet harita mühendisi, 1 adet jeoloji mühendisi, 1 adet makine mühendisi, 1 adet elektrik mühendisi çalıştırılacaktır.
1.2. Harita ve aplikasyon projeleri, zemin raporları, mekanik projeler, statik-betonarme ve elektrik projelerinde alt yüklenici çalıştırılacak ise bu istekliler teknik personel çalıştırmayabilirler.
1.3. Teknik personel anahtar teknik personel kriterleri kapsamında değerlendirilemez.
1.4. Teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.
1.5. Teknik personel zorunlu olmadıkça değiştirilemez. Böyle bir gereksinimin ortaya çıkması halinde yeni anahtar teknik ve teknik personelin teklifte sunulanın dengi veya daha niteliklisi olması gereklidir. 
2. Teknik Personelle ilgili belgeler ve idareye teslim zamanları şöyledir;
2.1. İsteklilerin, bu idari şartnamenin 6.4.4 maddesi çerçevesinde, teknik personelin diploma veya mezuniyet belgesi ile asgari deneyim süresinin 3 (üç) yıl olduğunu gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formu ve ihale konusu iş ile ilgili uzmanlığını belgelemek üzere kendi branşıyla ilgili asgari 1 (bir) adet projede çalışmış olduğunu gösteren belgeleri, teknik tekliflerinin içerisinde sunmaları zorunludur. İsteklilerce bildirilen teknik personel kendi personeli ise, bu personelin bünyesinde bulunduğu hususu, ilgili adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleriyle tevsik edilir. Kendi personeli değil ise bu kişilerin ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
2.2. İhale üzerinde kalan istekli, teklif aşamasında çalıştıracağını taahhüt etmiş olduğu teknik personeli, işin ilgili bölüm başlamadan önce bünyesinde çalıştırmakta olduğunu gösterir belgeyi idareye verecektir.
2.3. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İçmesuyu projesi; --Kaptaj-İsale-Depo-Şebeke projesi ---Kaptaj-İsale-Şebeke projesi ---Depo-Şebeke Projesi
5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı ATATÜRK BULVARI NO: 21 OPERA/ ANKARA adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı ATATÜRK BULVARI NO: 21 OPERA / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
SAYI:293                                 (B.İ.B.)                                    20.07.2012

Okunma : 876   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.