Güncelleme: TSİ     05 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
ihale ilanı

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIRKLARELİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİKİLİ DAMGA, MESAHA, DİKİLİ SATIŞLAR İÇİN VERİM YÜZDESİ BELİRLEME İŞÇİLİĞİ


Güncelleme : 08:12:00 TSİ  01.02.2014
ihale ilanı
 
DİKİLİ DAMGA, MESAHA, DİKİLİ SATIŞLAR İÇİN VERİM YÜZDESİ BELİRLEME İŞÇİLİĞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası: 2014/11589 1-İdarenin
a) Adresi: Karakaş Mah. Edirne Yolu Üzeri No:1 39020 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ b)Tele-fon ve faks numarası: 2882142945 - 2882143068 c)Elektronik Posta Adresi: kirklareliisl@ogm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- İhale konusu hiz-metin a) Niteliği, türü ve miktarı KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KOFÇAZ, DEĞİR-MENDERE, KİRAZPINAR, DEREKÖY VE ÜSKÜP ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNİN ÜRETİM BÖLMELERİNDE DİKİLİ DAMGA, MESAHA, DİKİLİ SATIŞLAR İÇİN VERİM YÜZDESİ BELİRLEME İŞLERİN-DE 5 İŞÇİNİN 3 AY ÇALIŞTIRILMASI İŞİDİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Kofçaz, Değirmendere, Kirazpınar, Dereköy ve Üsküp Orman İşletme Şefliklerinin üretim bölmeleri / KOFÇAZ-KIRKLARELİ c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.03.2014, işin bitiş tarihi 31.05.2014 3- İhalenin a)Yapıla-cağı yer KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT TOPLANTI SA-LONU Karakaş Mah. Edirne Cad. No:1 KIRKLARELİ b) Tarihi ve saati : 11.02.2014 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi oda-sından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı oldu-ğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tü-zel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin ta-mamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bu-lunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir ta-rafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesin- tisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tara-fından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede  benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HER TÜRLÜ HİZMET İŞİ BENZER İŞ KABUL EDİLECEKTİR
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRKLARELİ OR-MAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT MAKİNE İK-MAL SERVİSİ (Cemal ÖZTÜRK) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1.KAT MAKİ-NE İKMAL SERVİSİ (Cemal ÖZTÜRK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli ta-ahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te-minat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Okunma : 539   Kategoriler : Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.