Güncelleme: TSİ     04 Temmuz 2020 Cumartesi     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
KIRKLARELİ MERKEZ ATATÜRK STADI PROTOKOL VE SEYİRCİ TRİBÜNÜ YAPIM İŞİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARELİ MERKEZ ATATÜRK STADI PROTOKOL VE SEYİRCİ TRİBÜNÜ YAPIM İŞİ yapım


Güncelleme : 10:01:00 TSİ  13.06.2014
KIRKLARELİ MERKEZ ATATÜRK STADI PROTOKOL VE SEYİRCİ TRİBÜNÜ YAPIM İŞİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
 


işi 4734 sayılı Kamu İhaie Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/61060
1- İdarenin
a) Adresi : Karakaş Mahallesi İstasyon Caddesi 15 39100 KIRKLARELİ MERKEZ /KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141281-2882142930 
c) Elektronik Posta Adresi : kirlalareli@gsb.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 ADET BETONARME TRİBÜN YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokumam içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KIRKLARELİ/MERKEZ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz gün) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gençlik Hizmetleri ve Spor İI Müdürlüğü-KIRKLARELİ 
b) Tarihi ve saati : 07.07.2014 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler;
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sa-natkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Oda-sından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-caret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicile-re yaptınlamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından faz-la hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,
4.3. Mesleki ve Tekmile yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri;
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri;
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
B-III GRUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE MİMARLIK BÖLÜMÜ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü-KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir,
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur,
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü-KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderiiebîlir,
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir,
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür,
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar;
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
SAYI:281 B.İ.B.       13.05.2014

Okunma : 460   Kategoriler : Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.