Güncelleme: TSİ     05 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
Devlet Hastanesi –Kırklareli

KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI %0,1’İ GEÇEN ANCAK %1 GEÇMEYEN)


Güncelleme : 09:15:00 TSİ  15.09.2012
Devlet Hastanesi –Kırklareli
 


Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0,1’i geçen ancak %1’i geçmeyen) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/123470
1-İdarenin
a) Adresi : Karakaş Mah. Hastane Cad. 9 39100 KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141043 - 2882142942
c) Elektronik Posta Adresi : kirklarelidh.satinal@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kırklareli Devlet Hastanesi A ve B Blok Kalorifer Dairesi
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren; İdarenin ihtiyaç talebi doğrultusunda 31.12.2013 tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir. Hastane idaresi Yakıt ihtiyacını en az bir gün önceden istek yazısını firmaya fakslayarak veya elden tebliğ ederek bildirecektir. Kalorifer yakıtı kurumca talep edilecek miktar kadar verilecektir. Firmaya sipariş verilmedikçe kendiliğinden yakıt getirmeyecektir. Olağan üstü haller dışında yakıt kesinlikle mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 05.10.2012 -10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-a) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapılacağı yıl içersinde alınmış "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu belgeleyen yazının aslı veya noter tastikli suretini verecektir.
b) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapılacağı yıl içersinde alınmış Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğunu belgeleyen yazının aslı veya noter onaylı suretini verecektir.
2- EPDK tarafından düzenlenmiş ihale tarihinden geçerliliği olan Dağıtıcı/Bayilik Lisansının aslı veya noter tastikli sureti ihale teklif zarfı içersinde sunulacaktır.
3- İstekliler tarafından taşıma işinde kullanacakları tankerlere ait TC. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş ihale tarihi itibari ile geçerliliği devam eden K-1 veya K-2 Yetki Belgesi ile Yetki Belgesi Sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesininden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen Taşıt Belgesinin aslı veya noter tastikli sureti ihale teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1-İsteklinin en az 1(bir) adet nakliye tankerinin olması buna ilişkin fatura, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair "noter tespit tutanağı" veya "yeminli Mali Müşavir raporuna veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporuna veya akaryakıt tankerine ait TC.Motorlu Araç Trafik Belgesi ve TC.Motorlu Araç Tescil Belgesinin (Araç Ruhsatının) aslı veya noter tastikli suretini ibraz edeceklerdir.
2- Kalorifer yakıtının; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yayınlanıp yürürlükte olan kal. yak. türlerinin üretimini, Yurt dışı ve yurt içi kaynaklarından temini ve piyasaya arzına ilişkin teknik düzenleme tebliği (Akaryakıt Seri No 7) hükümleri ve eki TS177 Fuel Oil Standardına uygun olduğuna dair belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan kalorifer ve motorin, benzin, fuel oil vb. satım işleri kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli Devlet Hastanesi Satın alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Devlet Hastanesi Satın alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

SAYI:370                             (B.İ.B.)                                                          15.09.2012

Okunma : 1115   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.