Güncelleme: TSİ     05 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü


Güncelleme : 09:52:00 TSİ  29.04.2012
KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü
 
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
Kamu Taşınır Malları Mübadelesi İlanı

Kırklareli îl Emniyet Müdürlüğüne ait Ekonomik Ömrünü tamamlamış (27) (yirmi yedi) adet değişik marka ve modelde taşıt, (248) (iki yüz kırk sekiz) kalem (3000) (üç bin) kg. hurda elektronik malzeme, (691) (altı yüz doksan bir) kalem (18130) (on sekiz bin yüz otuz) kg. sac demir aksamı malzeme, (4000) (dört bin) kg kesilmiş aliminyum plaka sacı ve (3000) (üç bin) kg. hurda plastik malzeme, 4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Açık Arttırma Usulü ile mübadele edilecektir. 
1-İdarenin
a) Adresi : İl Emniyet Müdürlüğü İstiklal Caddesi No: 2 KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 0 288 212 38 50 faks 0 288 214 30 79
c) Elektronik posta adresi : kirklareli@egm.gov.tr
2- Mübadele konusu malın
a) İşin Adı : Kamu Taşınır Malları Mübadelesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yukarıda yazılı Bulunan Taşıt ve Diğer hurda malzemeler karşılığın  da; Şartname de özellikleri yazılı bulunan 2012 model olmak üzere  (1)  bir adet Renault Fluance binek otomobil, (1) bir adet Renault  Symbol binek otomobil, (4) dört adet Renault Yeni Kangoo kamyo  net, 1 adet Server Bilgisayar, (12) on iki adet Notebook Diz Üstü  Bilgisayar ve (3) adet Goodyear Marka 4 mevsim dış lastik ile  Mübadelesi
c)Teslim Etme ve Teslim : 1) Mübadelede teklif edilen Taşıtlar ve diğer malzemeler İl Emniyet
   alma yeri  Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü (6. kat) İstiklal Caddesi No: 2
 KIRKLARELİ adresine teslim edilecektir.
 2) Mübadele karşılığı verilecek taşıtlar Kırklareli İl Emniyet  Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Edine Yolu  Üzerinde Bulunan Otoparkından, Diğer malzemeler ise Yabancılar  Şube Müdürlüğünün Babaeski Yolu Kavaklı Mevkiinde bulunan  GOP Sınırdışı İşlemleri ve Geri Gönderme Büro Amirliği Yerleşkesi  adresinden teslim alınacaktır.
ç) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan Taşıtlar, Bilgisayarlar ve Dış  Lastikler mübadele sözleşmesinin onaylandığı    tarihten itibaren  (15) (on beş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan Taşıtlar ve Hurda Malzemeler, Mübadele  karşılığı alınacak Taşıtlar, Bilgisayarlar ve Dış Lastikler Mal Alımları  Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre  yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde yük  leniciye tebliğ edildiği tarihi izleyen (15) (Onbeş) takvim günü  içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması  zorunludur.
3- Mübadelenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü    KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 21/05/2012 günü saat: 14:30
4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.
5- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6-  Mübadele dokümanı İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü (6. kat) İstiklal Caddesi No: 2 KIRKLARELİ adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
7-  Teklifler, 21/04/2012 günü saat: 14:30'a kadar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü (6. kat) İstiklal Caddesi No: 2 KIRKLARELİ adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8-  Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
9- Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
10- Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
11- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Edirne Yolu Üzerinde Bulunan Otoparkında, Diğer malzemeler ise Yabancılar Şube Müdürlüğünün Babaeski Yolu Kavaklı Mevkiinde bulunan GOP sınırdışı İşlemleri ve Geri Gönderme Büro Amirliği Yerleşkesi adresinde İdareden izin almak suretiyle görülebilir.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
13- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MÜBADELE EDİLECEK TAŞITLAR VE HURDA MALZEMELERS.NO MODELİ MARKASI    TİPİ VE CİNSİ  DURUMU HASAR ORANI % MUHAMMEN BEDELİ (TL)
     1 1999 F.ESCORT       Binek Faal     15 6.000,00 TL
     2 1996 R.BROADVVAY       Binek faal     10 5.000,00 TL
     3 1998 R.19       Binek Faal     30 5.500,00 TL
     4 1999 R.19       Binek Faal     15 8.000,00 TL
     5 1999 R.19       Binek         Faal     20 8.000,00 TL
     6 1997 F.TRANSİT       Minibüs Faal     35 4.935,00 TL
     7 1998 İVECO       Kamyonet Faal     30 6.000,00 TL
     8 1998 R.BROADVVAY       Binek Faal     30 5.000,00 TL
     9          1998 İSUZU       K.OTOBÜS Faal     40 15.000,00 TL
     10 1999 R.19       Binek Faal     5          10.000,00 TL
     11 2000 R.19       Binek Faal     15 10.000,00 TL
     12 2000 R.19       Binek Faal     25 6.000,00 TL
     13 2000 R.19       Binek Faal     20 9.000,00 TL
     14 2000 R.19       Binek Faal     15 9.000,00 TL
     15 2000 R.19       Binek G.Faa     50 4.000,00 TL
     16 2001 HYUNDAİ Binek Faal     25 7.000,00 TL
     17 2001 HYUNDAİ Binek Faal     25 12.000,00 TL
     18 2001 HYUNDAİ Binek Faal     25 9.000,00 TL
     19 2001 HYUNDAİ Binek Faal     25 11.000,00 TL
     20 2001 HYUNDAİ Binek Faal     15 10.000,00 TL
     21 2001 R.19 Binek Faal     15 7.000,00 TL
     22 2001 R.19 Binek Faal     15 7 500,00 TL
     23 2001 R.19 Binek Faal     20 10.500,00 TL
     24 2001 T.ŞAHİN Binek Faal     30 9.000,00 TL
     25 1999 F.SIENA Binek Faal     40 9.000,00 TL
     26 2001 BMW M.SIKLET Faal     45 6.000,00 TL
     27 2002   T.ŞAHİN Binek    Faal     30          7.000,00 TL
     28 248 KALEM ELEKTRONİK MALZEME   3.000 kg. HURDA 1.500,00 TL
     29 691 KALEM SAC-DEMIR MALZEME   18.130 kg. HURDA 9.065.00 TL
     30 KESİLMİŞ ALİMİNYUM PLAKA SACI    4.000 kg. HURDA 10.000,00 TL
     31 93 KALEM PLASTİK MALZEME             3.000 kg. HURDA 3.000,00 TL
TOPLAM: 240.000,00 TL
SAYI:164                                                 (B.İ.B.)                                                 28.04.2012

Okunma : 1332   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.