Güncelleme: TSİ     16 Temmuz 2020 Perşembe     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
Botaş'tan İhale ilanı


Güncelleme : 09:44:00 TSİ  07.05.2012
Botaş'tan İhale ilanı
 
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

ilan Süresi :7
Yasal Kapsam : 13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 86.460,00
 
BOTAŞ KIRKLARELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN KOMPAKT RAFLI ARŞİV DOLABI ALIM VE
MONTAJ İŞİ
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş  (BOTAŞ)  İstanbul İşletme Müdürlüğü Bölge
Müdürlüklerine Bağlı Kırklareli Şube Müdürlüğü)

BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü için Kompakt Raflı Arşiv Dolabı Alım ve Montaj işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/52030
1-İdarenin
a) Adresi : BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü Kofçaz Yolu 7. Km.  KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882129084 - 2882146076
c) Elektronik Posta Adresi : huseyin.yener@botas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye   EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale   dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü Kofçaz Yolu 7. Km.  KIRKLARELİ
c) Teslim tarihi : Sözleşme süresi içerisinde
 3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü Kofçaz Yolu 7. Km. Yemekhane Toplantı Salonu KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 15.05.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Kendilerine veya yetki aldıkları Firmaya ait İSO 9001 Faaliyet Belgesine, TSE' nin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine, TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının " Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine" sahip olmalıdır. TSEK belgesine sahip olan firmalarının belgesinin kapsamında " Kompakt Arşivleme (Dolaplar birli-ikili-üçlü) sistemleri" olması gerekir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının " Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine" sahip olmalıdır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü Mali İşler Birimi Kofçaz Yolu 7. Km. KIRKLARELİ adresinden satın alı-nabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü Kofçaz Yolu 7. Km.
Muhaberat Servisi KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin  geçerlilik süresi, ihale tarihinden  itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

SAYI:170                                                 (B.İ.B.)                                                 07.05.2012

Okunma : 1276   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.