Güncelleme: TSİ     12 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALA-RINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT EURO DÜZEL (MAL) ALIMI

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 


Güncelleme : 09:21:00 TSİ  27.04.2015
KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALA-RINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT EURO DÜZEL (MAL) ALIMI
 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, Ağaçlandırma Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Euro Dizel (Mal) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göne açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası : 2015/49713
1-?İdarenin
a)?Adresi : MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO: 267 34398 MASLAK
SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122627709 - 2122621876
c) Elektronik Posta Adresi : istanbulobm@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)?: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhaIe?konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000?Litre?(Euro?Dizel)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)?Teslim yeri : Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Karakaş Mah. KIRKLARELİ
c)?Teslim tarihi : İsteklinin Kırklareli Belediyesi hudutları ile varsa aynı ticari unvanla işlettiği Kırklareli İl hudutlarındaki akaryakıt istasyonlarından veya İdarenin talebi halinde iş makinelerinin bulunduğu yerlere mobil dolun pompalarından peyderpey teslim edilecektir.
3-?İhalenin
a)?Yapılacağı yer : Kırklareli Orman işletme Müdürlüğü Karakaş Mah.
b)?Tarihi ve saati : 08.05.2015 -14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-cak kriterler:
4.1.?İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1.?Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.?Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğu-nu gösterir belge,
4.1.1.2.?Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda altnmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.?Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.?Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.?Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelj kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.?Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.?Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.?Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.?Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
a)?İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b)?Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c)?Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sundu-ğu serbest bölge faaliyet belgesi İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuatı uyarınca isteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vi-ze süresi geçmemiş dağıtıcı lisans, isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda E-nerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş bayilik li-san-sı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi (belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri).
5. Ekonomik?açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.?İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.?İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.?İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İhale Birimi ve Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir,
7.2.?İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.?Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Karakaş Mah. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.?İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,
10.?İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.?Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12.?Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SAYI:235 B.İ.B. 27.04.2015

Okunma : 614   Kategoriler : Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.