Güncelleme: TSİ     04 Temmuz 2020 Cumartesi     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI


Güncelleme : 09:18:00 TSİ  23.05.2013
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI
 
İHALE İLANI
KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI
MERKEZİ, KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ, VEREM SAVAŞ
DİSPANSERLERİNE TIBBİ SARF VE İLAÇ ALINACAKTIR
Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi, Verem Savaş Dispanserleri Tıbbi Sarf ve İlaç alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/62026
1-İdarenin
a) Adresi : Yayla Mahallesi Ord. Prof. Dr. Tevfık Sağlam Caddesi 8 39100 KIRK-  LARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882148014 - 2882148015
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@kirklarelihsm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)    www.kirklarelihsm.gov.tr
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elek-  tronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Ambarı.
c) Teslim tarihi : Mallar ihale uhdesinde kalan firma veya firmalar tarafından sözleşmenin
 imzalanmasına müteakip 15 (Onbeş) gün içinde teslim edilecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu Yayla Mahallesi Tevfik  Sağlam Caddesi No:8 KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 30.05.2013 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk i-lan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler (İmalatçı, ithalatçı, yetkili bayi) İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu gösteren tevsik edici belgeyi verecektir. İstekli, teklif ettiği malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu göste-ren tevsik edici belgeyi verecektir. Kapsam dışı ürünler bu madde hükmünden muaftır.
1. kalem oral hormonal kontraseptif, 2. kalem aylık kombine hormonal enjektabl, 3. kalem gebeler için demir preparatı ve 4. kalem D vitamini damla için istekliler depocu veya imalatçı ise; depocu veya imalatçılık belgesinin aslı veya noter onaylı suretini teklif zarflarına koyacaklardır.
13. Kalem Alkol'de teklif verecek firmalar TAPDK'nin kurum yetkili alkol dağıtım listesinde bulunmalı, dağıtıcı ise dağıtım yetki belgesi ihale komisyonuna sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler 6. kalem smear fırçası, 7. kalem smear kabı, 8. kalem rodajlı lam, 9. kalem smear spreyi için teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve miktarda numune getirecektir. Numuneler ihale saatinden önce tutanakla teslim edilmelidir. Numune teslim etmeyen firmaların, numune vermedikleri kalem/kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Katalog ve/veya broşür gibi tanıtıcı belgeler, numune olarak değerlendirilmeyecektir. Her kalem için ayrı nu-mune örneği verilecek, ortak numune örneği kabul edilmeyecektir. İhale saatinden sonra getirilen numuneler de-ğerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli Halk Sağlığı Müdür-lüğü Destek Hizmetleri Şubesi Yayla Mahallesi Tevfik Sağlam Caddesi No:8 KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indir-meleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi vasıtasıyla İhale Komisyonu Yayla Mahallesi Tevfik Sağlam Caddesi No:8 KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

SAYI:264                                                        (B.İ.B.)                                                              23.05.2013
Okunma : 752   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.