Güncelleme: TSİ     16 Temmuz 2020 Perşembe     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR


Güncelleme : 09:57:00 TSİ  25.03.2013
TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
 
İHALE İLANI 
TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü 2 Kısım Temizlik ve Kırtasiye Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/34422
1-İdarenin
a) Adresi : Yayla Mahallesi Ord. Prof. Dr. Tevfık Sağlam Caddesi No:8 39100 KIRKLARELİ  
b) Telefon ve faks numarası : 0288 2148014-0288 2148015
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@kirklarelihsm.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik  Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şart-  nameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Ambarı.
c) Teslim tarihleri : İhale uhdesinde kalan firma tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip  15 (Onbeş) gün içinde mallar teslim edilecektir. Ancak 1. Kısım Temizlik Mal-  zemelerinde; ihale uhdesinde kalan firma tarafından sözleşmenin imzalan-  masına müteakip 15 (Onbeş) gün içinde 1. Kalem Çamaşır Suyu, 2. Kalem  Yüzey Temizleyici, 3. Kalem Sıvı El Sabunu. 4. Kalem Tuvalet Kağıdı ve 5.  Kalem Z Katlı Havlu Peçetenin yarısı teslim edilecek, diğer kalan yarısı idare-  nin talebi doğrultusunda 5 (Beş) ay sonra teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu Yayla Mahallesi Tevfık  Sağlam Caddesi No:8 KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 01.04.2013-11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ti- caret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alınım tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik  edilecek malların  numuneleri,  katalogları,  fotoğrafları  ile  teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Teklif edilen malların numuneleri teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla idareye tutanak karşılığı teslim edilecektir.                        
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir, 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli Halk Sağlığı Mü- dürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Yayla Mahallesi Tevfık Sağlam Caddesi No:8 KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı, dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası A.Ş. KIRKLARELİ Şubesinde bulunan TR90 0001 2009 5520 0005 0000 54 IBAN Nolu Döner Sermaye hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşma- sından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta-   verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in- dirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi vasıtasıyla
İhale Komisyonu Yayla Mahallesi Tevfık Sağlam Caddesi No:8 KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so- nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. Kısım içinde kısmi teklif verilemez.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve- receklerdir.
11 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SAYI:129                                                          (B.İ.B.)                                                        25.03.2013
Okunma : 777   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.