Güncelleme: TSİ     29 Kasım 2021 Pazartesi     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
Projemiz çok paramız yok Güncelleme : 11:44:00 TSİ  08.01.2010
Projemiz çok paramız yok
 

Kırklareli Il Özel Idaresi'nin 2010 yılı politikalarına yönelik hedefleri büyük olsa da bütçesi ile hedefler için gereken kaynak gereksinimi birbirini karşılamıyor. 13 Milyon TL bütçesi olan Il Özel Idaresi'nin kentin refahını sağlamaya yönelik politikaları için yaklaşık 82 milyon TL kaynak gereksinimi bulunuyor.

2010 yılında Kırklareli Il Özel Idaresi'ni yoğun bir gündem bekliyor. 13 milyon TL olarak uygun görülen Il Özel Idare bütçesine karşılık hayata geçmesi amaçlanan projeleri ile toplam kaynak ihtiyacının 82 milyon 616 bin 106 TL olması 2010 yılında Il Özel Idaresi'ni zor günlerin beklediği şeklinde yorumlanıyor. Mevcut 13 milyon TL'lik bütçeye karşılık hedeflerin gerçekleşmesi için gereken yaklaşık 82 milyon TL kaynak ihtiyacı ister istemez bu yılda birçok projenin askıya alınmasına neden olacak. Hali hazırda 13 milyon TL'lik bütçenin 3 milyon 300 bin TL'sinin personel ödeneklerine ayrılması da, "Kırklareli Il Özel Idaresi 2010 yılı Performans Programı"nda; "...bütçemize büyük bir yük getirmiştir. Bu nedenle 2010 Yılı Yatırım Programımızda Özel Idaremizce gerçekleştirilecek projelerimize gereken ödenekler ayrılamamıştır" şeklinde özetleniyor.

Sosyal projelerden tarım projelerine, yol ve ulaşımdan sağlık hizmetlerine kadar onlarca politikanın yer aldığı 2010 yılı Performans Programı'nda 2010-2014 yıllarını kapsayan orta vadeli 5 yıllık Stratejik Plan'da belirtilen konuların Il Özel Idaresi'nin Temel Politika ve Öncelikleri belirtilen stratejik konular çerçevesinde belirlendiği vurgulanıyor.

Performans Programı'nda kurumsal yapının geliştirilmesi için öncelikle "Kırklareli Il Özel Idaresi'nin Ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde bulunularak, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, objektif bir yaklaşımla halkına hizmet sunmayı kendine görev edinmiş, çağdaş bir idari yapı haline getirme" ilkesi ön plana çıkıyor. Yine, köy yerleşim alanlarının planlı, düzenli, yaşanabilir ve altyapısı hazır yeni yerleşim

yerleri haline getirilmesi, ilin kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynaklarını köylerde yaşayan halkın hizmetine sunularak, halkın gelişmişlik seviyesini yükseltme amacıyla yeni etüt ve projeler üretmekte öncelikli hedefler arsında yer alan politikalar.          

Kalkınma ve sosyal refah projeleri

Kırklareli Il Özel Idaresi'nin kalkınma ve sosyal refah politikaları arasında mikro kredi ve yoksullukla mücadele hizmetleri ön plana çıkıyor. Kent-kır ayırımı yapmadan, sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir anlayışla, fiziki ve sosyal altyapı çalışmalarına önem verilmesi Il Özel Idaresi'nin gündeminde yer alıyor.

Gelirleri düşük, sermaye birikimleri yetersiz, küçük girişimcilerin ve dezavantajlı grupların, mesleki, sanatsal birikimlerini ve yeteneklerini, gelirlerini arttırıcı faaliyetlere kanalize etmek amacıyla mikro kredilerle desteklenmesi yine 2010 yılı politikaları içinde yer alan önemli konular arasında. Mikro kredi ve benzeri politikalarla işsizliğin azaltılması hedefleniyor.

Altyapıya yönelik çalışmalara hız verilecek

Çevre sağlığı açısından risk taşıyan bölgeler ile köyler öncelikli olmak üzere alt yapı ve su şebekelerine yönelik çalışmalara 2010 yılında ağırlık verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilerek tüm köylerin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması, halkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir anlayışla yürütülmesi amaçlanıyor. Yine mevcut kaynakların verimli kullanılmasına yönelik olarak ta su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçakların azaltılarak su kaynaklarının verimli kullanılması 2010 politikaları arasında yer alan önemli bir diğer konu olarak Il Özel Idaresi Performans Programı'nda vurgulanıyor. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması, atık suların ise arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılmasına yönelik teşvik çalışmalarının yapılması bu yılın konuları içindeki bir başka konu.

Demir yollarına ağırlık verilecek

Kırklareli Il Özel Idaresi'nin 2010 Performans Programına bakıldığında yol, ulaşım ve bayındırlık hizmetlerine yönelik olarak yeni gelişmeler dikkat çekiyor. En ekonomik ve güvenli ulaşım araçları arasında yer alan demiryollarının yük taşımacılığında ön plana alınmasına yönelik politikaların geliştirilmesi önemli limanların lojistik merkezler olarak geliştirilmesini sağlayan, taşıma modlarında güvenliği öne çıkaran politikaların izlenmesi taşıma sektörüne yönelik hedefler arasında bulunuyor. Ulaştırma alanında yine köy yollarının gerekli standartlara kavuşturulması ve gerekli araç gereç ile bakımlarının yapılması konuları üzerinde önemle durulan konular arasında bulunuyor.

Tarım politikaları

Kırklareli için hayati önem taşıyan tarım sektörü Il Özel Idaresi'nin üzerinde önemle durduğu bir diğer konu olarak karşımıza çıkıyor. 2010 Performans Programı'nda bu konu şu şekilde özetleniyor:

"Ulusal tarım politikalarını göz önünde bulundurarak insan sağlığına öncelik veren dengeli çevreyle uyumlu, sürdürülebilir, rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapı oluşturulacaktır. Yüksek verimli tarım alanlarının tarımsal üretim amacıyla kullanılması, tarım topraklarından, tahlillerle belirlenecek kabiliyetleri doğrultusunda ve doğru tarım teknikleri ile faydalanılması; ayrıca, arazi kullanım planlaması ve yaygın erozyonun önlenmesi suretiyle toprak kaynaklarının etkin kullanımı esas alınacaktır. Tarımsal üretimin rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak şekilde; yüksek üretim değeri bulunan tarım ürünleri üretiminin artırılması amacıyla maliyet etkin bir biçimde sulama yatırımları ve tarım işletmelerinde gözlenen arazi parçalılığı sorununun hafifletilmesine yönelik olarak toplulaştırma yatırımları yaygınlaştırılacaktır. Tarım Kanunuyla çerçevesi belirlenen tarım destekleme politikaları, üretimde verimliliği artırmaya yönelik yeni uygulama unsurlarıyla zenginleştirilecektir.

Verimliliğin ve üretici gelirlerinin istikrarlı bir şekilde artırılması amacıyla, çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanması yönünde tarımsal üretim ve pazarlama aşamalarında başta ilaç ve gübre ile nitelikli tohumluk kullanımı, sulama, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda hijyeni olmak üzere çeşitli konularda eğitim ve yayım hizmetleri artırılacaktır. Söz konusu hizmetlerin genç ve kadın çiftçileri de kapsayacak şekilde ve yapıları güçlendirilmiş üretici örgütleri tarafından yürütülmesine ağırlık verilecektir. Görece katma değeri yüksek ürünler elde edilen hayvancılık faaliyetlerinde; hayvan ıslahına, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadeleye, meraların ıslahının ve kullanımının düzenlenmesine, kaliteli yem bitkileri üretiminin artırılmasına ve yayım hizmetlerine ağırlık verilerek, AB'ye katılım öncesi rekabet gücünün artırılması hedeflenecektir. Sınırlarımızdaki yasal olmayan hayvan hareketleri engellenecektir. Hayvancılık ve hayvansal ürünler üretimi geliştirilerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir. Öncelikle çölleşme ve toplum sağlığı dikkate alınarak, havza bazında endüstriyel ve toprak muhafaza ağaçlandırmaları, rehabilitasyon çalışmaları, kent ormancılığı ve tarımsal ormancılık yapılmasıyla arazilerin daha iyi değerlendirilmesi, özel ağaçlandırmaların geliştirilmesi ve toplumun bu konularda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.

Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemleri oluşturulacaktır.

Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler ve şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulması özendirilecek ve kooperatifler teknik ve mali yönden desteklenecektir."

Sağlık hizmetleri

Programda, sağlık alanında ki çalışmalar arasında ise sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ile hasta haklarına ilişkin birimlerin kurularak uygulama yapmalarının sağlanması, hastanelerin idari ve mali açıdan kademeli olarak özerkleştirilmesi, ilacın akılcı kullanıma yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması sağlık hizmetleri alanında uygulanması planlanan politikalar arasında bulunuyor. Bu alanda yapılması planlanan çalışmalar şu şekil sıralanıyor:

"Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki alt yapı, donanımı ve personel ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır. Hasta odaklı bir sağlık sistemi oluşturulacak, tıptaki kötü uygulamaları önlemeye yönelik hukuki düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca, vatandaşların ve sağlık personelinin hasta hakları konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak ve sağlık kuruluşlarında hasta haklarına ilişkin birimler kurularak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Daha verimli işletilmelerinin sağlanması ve hizmet kalitelerinin artırılması amacıyla, hastaneler idari ve mali açıdan kademeli olarak özerkleştirilecektir. Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hizmet sunumuna ve personele ilişkin ulusal standartlar belirlenecek, sağlık birimlerinin akreditasyonu için gerekli sistem oluşturulacaktır. Önleme tedaviden önce gelir ilkesine uyarak kaynakların tahsisinde, başta bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenebilir hastalıklar, gıda, tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilecektir. Sevk zincirinin etkin işletilmesi ve bilgi sistemlerinin yaygın olarak kullanılması ile hastanelerde hizmet verilmesi kolaylaştırılacak ve sağlık harcamalarının kontrolü sağlanacaktır. Ilacın akılcı kullanımının sağlanması için sağlık personelinin ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Ilaç ve tıbbi cihazların kalitesini, kullanımını ve bunlara yönelik harcamaların etkinliğini kontrol edecek mekanizmalar oluşturulacaktır. Koruyucu sağlık alanında çalışan personelin sayısı ve niteliği artırılacak, gerekli altyapı ihtiyacı karşılanacak ve halkın koruyucu sağlık hizmetleri ile sağlıklı yaşam biçimleri hakkında bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Ildeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon işbirliği güçlendirilecektir."
Okunma : 695   Kategoriler : Ekonomi   Kaynak : Kırklar Haber

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.